Cross # 11.9258

Delanie
Largo, FL

My prayer partner gave it to me.